Historie van de kerk

Geschiedenis van de kerk

De geschiedenis van de gereformeerde kerk van Thesinge gaat terug naar de tweede helft van de negentiende eeuw, een roerige tijd in de kerkgeschiedenis van het Groningse platteland. In Ulrum had in 1834 onder de bezielende leiding van ds. Hendrik de Cock de Afscheiding plaatsgevonden. Hij en zijn volgelingen konden zich niet langer verenigen met gematigde en liberale standpunten van de Hervormde Kerk. In steeds meer dorpen en plaatsen zochten de Afgescheidenen nieuwe mogelijkheden om samen te ‘kerken’: eerst vaak in besloten kring bij particulieren aan huis, later in een eigen kerk. Zo ook in Thesinge.

De eerste kerkenraadsnotulen dateren van 1836 en in 1840 werd een particulier huis aangekocht en als kerk ingericht. Deze ruimte voldeed uiteindelijk niet meer en in 1876 werd een vergunning aangevraagd voor een nieuw te bouwen kerk en pastorie nabij de Thesinger Til. Onder protest van de hervormde gemeente werd deze vergunning verleend op voorwaarde dat de nieuwe kerk gebouwd zou worden op een afstand van ruim 100 meter van de Hervormde kerk en op 10 meter vanaf de openbare weg. De bouw van de kerk werd gegund aan de plaatselijke timmerman H. Kluin. De gereformeerde kerk van Roodeschool (1871) heeft waarschijnlijk als voorbeeld gediend voor het exterieur van de kerk terwijl het interieur duidelijke verwantschap vertoont met de Hervormde kerk van Thesinge. De kosten van de bouw bedroegen ca.fl.25.000, --.